Tomb of Rebbe Of Nadvorno

ציון הרבי מנדבורנא רקום על הפרוכת, על פי הדמיה מדויקת של הציון.

רקמה תלת מימדית מיוחדת ומפעימה!

בתפילה לתחיית המתים בקרוב.

Categories: ,